Mistä konkreettinen sisältö tuen portaille?

Mikko Aro

Abstrakti:

Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletinin tässä numerossa tarkasteltavat teemat liittyvät vuonna 2011 voimaan tulleeseen perusopetuslain uudistukseen, jossa oppimisen tuki on määritelty kolmiportaiseksi. Pulkkisen ja kollegoiden raportoimassa tutkimuksessa on tarkasteltu rehtoreiden näkemystä siitä, millaisia oppimisen tukijärjestelyt ovat olleetoppimisen tukijärjestelyjen toteutumisesta kouluissa kolmiportaisen mallin käyttöönoton jälkeen. Vainikainen ja kumppanit ovat puolestaan tutkineet yleisten ajattelu- ja päättelytaitojen kehityksen yhteyttä opetusryhmän kokoon. Numeron katsausartikkeleissa Leskinen ja Salminen pohtivat kolmiportaisen mallin tulkintaan ja tutkimusperustaisuuteen liittyviä kysymyksiä yleisesti, ja Björn kollegoineen selvittää erityisesti matematiikan oppimisen tukemistaen kontekstissa ja Yhdysvalloissa käytössä olevasta interventiovastemallista (RTI-malli; Response-to-Intervention) kertyneen tiedon soveltamistaen näkökulmasta.

 

Lataa pdf