Toimitukselta

Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 25 vuotta Niilo Mäki Instituutin perustamisesta, ja juhlavuoden kunniaksi Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti – NMI-Bulletin on uudistunut. Lehden erityisala eli oppiminen ja oppimisvaikeudet on näkyvästi esillä jo kannessa. Ulkoasu on uudistunut: kirjasin on vaihtunut ja lehti painetaan ensimmäistä kertaa värillisenä. Myös lehden nettisivut on ajanmukaistettu (bulletin.nmi.fi) erityismainintana arkisto, josta on nyt aiempaa helpompi etsiä vanhoja numeroita.

Lehdessä esitellään uusi Kongressikertomukset-kirjoitustyyppi, jossa lukijoille kerrotaan oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvien kongressien ajankohtaisista tuulista. Tässä numerossa Anna Slunga kertoo vuoden 2014 oppimistutkijoiden päivistä.

Vuoden 2015 ensimmäinen lehti tarjoaa myös muita mielenkiintoisia aiheita. Najat Ouakrim-Soivio on tutkinut väitöskirjatyössään, miten luotettavasti opettajien antamat päättöarvosanat kuvaavat yhteiskuntaopin ja historian oppiaineissa oppilaiden todellista osaamista. Tutkimuksen mukaan Opetushallituksen teettämässä seuranta-arvioinnissa osoitetun osaamisen ja koulujen antamien arvosanojen välillä on systemaattisia eroja. Kirjoittaja pohtiikin, että yhdenmukaisen arvioinnin varmistamiseksi opetussuunnitelman perusteiden olisi tarjottava opettajille aiempaa enemmän tukea arviointityöhön.

Emilia Solares, Sami Määttä ja Noona Kiuru ovat selvittäneet kaveripiirin merkitystä ammattikoululaisten koulumotivaatiossa. Koulumotivaatio oli samankaltainen etenkin sellaisissa kaveriryhmissä, joihin kuuluvat nuoret olivat motivoituneita tai jotka välttelivät tehtäviä. Nuoret myös solmivat uusia kaverisuhteita suoritusstrategioiltaan samankaltaisten kanssa. Olisikin hyvä pohtia, voitaisiinko koulutehtäviin välttelevästi suhtautuvia kaveriryhmiä kartoittaa ja pyrkiä kohdentamaan heihin ryhmäkohtaista tukea.

Sari Manninen on selvitellyt laadullisessa tutkimuksessaan kasvattajien käsityksiä erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden haasteista koulussa. Tulosten mukaan osallistumisen esteitä ovat mm. kiusaaminen ja väheksyntä, henkilöstön niukat resurssit, tiedon kulun puutteet ja se, etteivät koulun arvot aina toteudu käytännössä. Lisäksi haasteiksi mainittiin erityislasten vähäiset mahdollisuudet vuorovaikutukseen muiden lasten kanssa. Kirjoittajan mukaan tulokset haastavat kasvattajat rakentamaan yhdenvertaista koulukulttuuria ja arvopohjaa, jossa kaikkien lasten oikeus sosiaaliseen osallisuuteen, turvalliseen oppimisympäristöön ja hyvinvointiin toteutuu.

Lopuksi Anna Slunga haastattelee kasvatustieteiden uutta professoria Marja-Kristiina Lerkkasta opettajankoulutuksen muutoksista ja ajankohtaisista kasvatustieteellisistä tutkimuksista. Tällä hetkellä tutkimuksessa ovat esillä esimerkiksi motivaatio-ongelmat, sitoutumattomuus koulunkäyntiin sekä tietotekniset sovellukset ja niiden käyttö opetuksessa.

 

Lataa pdf