Ruskeasuon koulun kehittämishanke: HOJKS-tavoitteet ICF-viitekehyksessä

Irene Rämä, Saila Teinilä, Leena Airaksinen, Riitta Tiainen

Abstrakti:

Ruskeasuon koulu on Helsingissä sijaitseva valtion erityiskoulu, joka on osa Oppimis- ja ohjauskeskus Ruskista (Ruskis Oppimis- ja ohjauskeskus | Ruskeasuon koulu). Koulu on osallisena useissa hankkeissa, joissa tutkitaan mm. CP-vammaisten lasten ja nuorten kuntoutumisen mittareita ja ohjausmalleja. Koulun toiminta nojaa konduktiivisen opetuksen periaatteisiin, joiden mukaan opetus, kuntoutus ja hoito muodostavat saumattoman kokonaisuuden ja joiden mukaan oppilaan potentiaalin ja osallistamisen mahdollistaminen on olennainen osa tavoitteistoa. Ruskeasuon koulun pitkäaikainen kehittämishanke perustui oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) uudistamiseen. HOJKSin kehittämistyön päämääränä oli oppilaskohtaisten tavoitteiden määrän vähentäminen ja koulun moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen. Kehittämistyö kietoutui lopulta ICF-pohjaisen toimintakyvyn käsitteen ympärille. Kokeilussa huomattiin, että ICF-luokituksen avulla tavoitteenasettelua voidaan selkiyttää ja konkretisoida. Luokituksen avulla saatiin näkyväksi myös tavoitteissa olevia puutteita, joista ilmeisin oli ympäristötekijöihin liittyvien tavoitteiden vähäisyys. Toisaalta luokitus on kuitenkin käytännön opetus-, kuntoutus- ja hoitotyössä liian raskas väline nimenomaan juuri kattavuutensa vuoksi. Kokeilun avulla saatiin lisäksi todennettua tavoitteiden ja koulun pedagogisten periaatteiden välinen yhdenmukaisuus: tavoitteiden ICF-luokitus paljasti suorituksiin ja osallistumiseen kohdistuvien tavoitteiden osuudeksi 79 %, mikä on linjassa konduktiivisen opetuksen periaatteiden kanssa. ICF-luokituksen käyttäminen kouluympäristössä on Suomessa vielä pienimuotoista, ja Ruskeasuon koulu on tässä suhteessa edelläkävijä. Jatkosuunnitelmissa on tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin linkittäminen GAS-menetelmää soveltaen konduktiivisen opetuksen ja ICF-luokituksen kehykseen.

 

Lataa pdf